Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Belangrijke rol voor De Rentmeester door nieuwe Grexwet

De afdeling Grondexploitatie (Grexwet) - onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die sinds 1 juli 2008 van kracht is – vraagt in veel gevallen om de inzet van Rentmeesters NVR. Als onteigeningsdeskundige zijn zij bij uitstek geschikt voor het taxeren van de inbrengwaarde, de kosten die verband houden met de exploitatie van de gronden. Het belangrijkste doel van de Grexwet is het kostenverhaal. Door de wet wordt het voor gemeenten makkelijker projectontwikkelaars mee te laten betalen aan de kosten voor grondexploitatie, waaronder publieke voorzieningen. De inbrengwaarde is een belangrijke factor voor het bepalen van het bedrag dat een projectontwikkelaar aan de gemeente dient te betalen als exploitatiebijdrage voor het zelf bebouwen van gronden. De inbrengwaarde moet geraamd worden. Volgens de wet moet bij deze taxatie uitgegaan worden van de onteigeningswaarde van de grond (op de voet van de artikelen 40b tot en met 40f Onteigeningswet; ingeval van een (te verwachten) onteigening dient in plaats van enkel de werkelijke waarde uitgegaan te worden van de volledige onteigeningsschadeloosstelling).

“Aangezien veel Rentmeesters NVR deskundig zijn op het gebied van onteigening, zijn zij uitermate geschikt voor deze taxaties”, meent mr. René van Hoogmoed, Rentmeester NVR, van Hoogstate Taxateurs o/z en Rentmeesters B.V. “Er wordt ook al veel beroep gedaan op Rentmeesters NVR.”
De inbrengwaarde is eigenlijk onderdeel van het exploitatieplan, dat de gemeente alleen hoeft op te stellen als het publiekrechtelijk spoor gevolgd wordt. Bij het privaatrechtelijk spoor, dat de voorkeur heeft, worden onderling afspraken gemaakt tussen gemeente en projectontwikkelaar. “Maar ook hier wil men natuurlijk weten wat in het geval van een publieksrechtelijk spoor de inbrengwaarde zou zijn”, aldus Van Hoogmoed. “Een ontwikkelaar wil niet meer betalen dan dat en een gemeente wil niet minder vragen. Dus ook in die gevallen is een taxatie van de onteigeningswaarde nodig.”

Op January 5, 2010